Strona główna » Dokumenty » Nabór » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Ogłoszenie konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Kąkolewie

Ogłoszenie konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Kąkolewie


Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

I Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs

Zespół Szkół w Kąkolewie
Kąkolewo, ul. Krzywińska 14; 64- 113 Osieczna, tel. 655342123

II Określenie stanowiska urzędniczego
1. Główny księgowy w Zespole Szkół w Kąkolewie
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
3. Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko; samodzielne
4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości lub finansów o profilu ekonomicznym i 2 lata stażu w księgowości lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości budżetowej,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:
1. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów,
2. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia
prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
4. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości Zespołu Szkół
w Kąkolewie: „Finanse Optivum” firmy Vulcan, programów do planowania i sprawo-
zdawczości budżetowej „Bestia”,
5. umiejętność obsługi komputera, pracy w sieci Internet, dobra znajomość pakietu
Microsoft Office,
6. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego
1. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych Szkoły.
2. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac.
3. Naliczanie pracownikom świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
4. Realizacja rozliczeń z ZUS.
5. Sporządzanie przelewów na konta osobiste pracowników.
6. Sporządzanie przelewów potrąceń dokonywanych na listach płac.
7. Wykonywanie prac związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań płacowych i GUS.
9. Obsługa programu płacowego i płatnika ZUS.
10. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń.
11. Kompletowanie sporządzanych dokumentów w zbiory.
12. Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych Szkoły pod względem formalnym i rachunkowym.
13. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych.
14. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników.
15. Przekazywanie dochodów do organu prowadzącego.
16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w jednostce.
17. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kąkolewie.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
1. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
2. pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze.

VI Wykaz wymaganych dokumentów
Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Zespole Szkół w Kąkolewie zobowiązani są do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
1. listu motywacyjnego,
2. życiorysu – CV,
3. kserokopii dowodu osobistego,
4. kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5. kserokopii dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, 6. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
7. oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku księgowego,
9. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VIII Miejsce i termin składania dokumentów
1. Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Kąkolewie”.
2. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
3. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w terminie do 2 lutego 2017 r. do godz. 15:00.
4. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Zespołu Szkół. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

IX Pozostałe zobowiązania
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna (www.osieczna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół.
Dokumenty aplikacyjne po zakończeniu procedury naboru nie będą odsyłane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewie
                                                                                                 Alina Żalik
Kąkolewo, 18.01. 2017 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomasz Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2017-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 Transitional