Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół NR 17/2008 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 4 listopada 2008 roku.

Protokół NR 17/2008 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 4 listopada 2008 roku.

Numer protokołu: 17
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł  NR  17/2008
z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecznej w dniu 4 listopada 2008 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Kontrola zaawansowania zadań inwestycyjnych w Gminie. Wyposażenie świetlic wiejskich, przychody z wynajmu świetlic wiejskich za 9 miesięcy 2008 roku.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Przyjęcie protokółów z posiedzeń komisji.
6. Zakończenie obrad.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1. Otwarcie.

Otwarcia posiedzenia, powitania członków komisji, przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Romana Lewickiego, burmistrza Miasta i Gminy Pana Stanisława Glapiaka, sekretarza Miasta i Gminy Pana Zenona Fabiańczyka i protokolanta dokonał przewodniczący Rady Miejskiej - radny Roman Lewicki.

Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.

Porządek obrad przedstawił przewodniczący obrad, radny Roman Lewicki. Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono i w głosowaniu przyjęto jednomyślnie (4-y głosy „za”).

Ad. 3. Kontrola zaawansowania zadań inwestycyjnych w Gminie. Wyposażenie świetlic wiejskich, przychody z wynajmu świetlic wiejskich za 9 miesięcy 2008 roku.

Komisja zapoznała się z informacją o liczbie zawartych umów na wynajem świetlic wiejskich i dochodach z czynszu z tytułu ich wynajmu za okres od 1 stycznia do 30 września 2008 roku.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie komisja wyjechała w teren w celu zapoznania się z zaawansowaniem prac na zadaniach inwestycyjnych prowadzonych w Gminie oraz dokonała lustracji świetlic wiejskich w następujących miejscowościach:
1. Popowo Wonieskie
a) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
b) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
c) wizytacja boiska,
d) planowane zadania na rok 2009.
2. Kąty
a) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
b) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
c) zadania zrealizowane w miejscowości w roku bieżącym - przygotowanie terenu pod boisko,
d) planowane zadania na rok 2009.


3. Wojnowice
a) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
b) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
c) wizytacja boiska.
4. Ziemnice
a) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
b) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
c) zadania zrealizowane w miejscowości w roku bieżącym - budowa drogi z trylinki,
d) planowane zadania na rok 2009.
5. Świerczyna
a) wizytacja budowy przedszkola,
b) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
c) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
d) zadania zrealizowane w miejscowości w roku bieżącym,
e) planowane zadania na rok 2009.
Pani Mariola Pazoła, sołtys wsi Świerczyna zgłosiła wniosek dotyczący wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na koronach brzóz rosnących przy świetlicy wiejskiej.
6. Grodzisko
a) remont kanalizacji deszczowo-burzowej w Grodzisku,
b) wyposażenie i stan budynku remizo-świetlicy,
c) prace wykonane w remizo-świetlicy w roku bieżącym,
d) wizytacja terenu planowanego na boisko,
e) zadania zrealizowane w miejscowości w roku bieżącym,
f) planowane zadania na rok 2009.
Pan Stanisław Prałat, sołtys wsi Grodzisko wnioskuje o naprawę opierzenia przy kominie na dachu remizo-świetlicy.
7. Kąkolewo
a) wizytacja boisk,
b) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
c) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
d) zadania zrealizowane w miejscowości w roku bieżącym,
e) planowane zadania na rok 2009.
Pan Czesław Ratajczak, sołtys wsi Kąkolewo zgłosił następujące wnioski:
- udrożnić studzienkę kanalizacyjną przy świetlicy wiejskiej,
- pomalować pokrycie dachowe na świetlicy,
- założyć rynny i piorunochron na świetlicy,
- pomalować elewację zewnętrzną na świetlicy.
8. Łoniewo
a) wyposażenie i stan budynku świetlicy,
b) prace wykonane w świetlicy w roku bieżącym,
c) zadania zrealizowane w miejscowości w roku bieżącym,
d) planowane zadania na rok 2009.

Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.

Nie zachodziły.


Ad. 5. Przyjęcie protokółów z posiedzeń komisji.

Protokóły Nr 14/2008, 15/2008 i 16/2008 zostały wyłożone do wglądu komisji, aby jej członkowie zapoznali się z ich treścią i wyrazili swoją opinię co do ich przyjęcia. Uwag do protokółów nie zgłoszono. Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów od Nr 14/2008 do 16/2008. Za ich przyjęciem głosowało 4 członków komisji.

Ad. 6. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego posiedzenia przewodniczący komisji, radny Czesław Ratajczak podziękował za udział w posiedzeniu i na tym obrady zakończono.Protokołowała                                                          Przewodniczący komisji

/Małgorzata Nowak/                                                    /Czesław Ratajczak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 Transitional